ساعت:

10:23 ب.ظ

تاریخ:

1 مرداد 1403

شهرداری شیروان

سعید ساعدی: فضاي شهري، نماد هویت يك جامعه و مؤثر بر سلامت شهروند

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان؛ فضاي شهري مي‌تواند نمادي از هويت و فرهنگ يك جامعه باشد. در معماري اسلامي – ايراني اصولي رعايت مي‌شود كه علاوه بر اينكه نشانگر فرهنگ و هويت ايراني است با ملزومات انساني نيز انطباق بيشتري دارد و بر سلامت روح شهروندان نیز می تواند اثرگذار نیز باشد.

 

سعید ساعدی”عضو شورای اسلامی شهر شیروان” گفت: با نگاهي به سيما و كالبد شهرهاي كشور مي‌توان مشاهده كرد كه ديگر اثر چنداني از شهرسازي و معماري اسلامي – ايراني باقي نمانده و بناهاي باقي‌مانده نيز در گذر زمان يا تخريب شده يا در زير سايه سازه‌هاي جديد و برج‌ها دیده نمی شوند. بايد توجه داشت كه معماري و شهرسازي در بازشناسي شخصيتي هر ملت نقش ويژه‌اي دارد و فضاي شهري مي‌تواند نمادي از هويت و فرهنگ يك جامعه باشد. در معماري اسلامي – ايراني اصولي رعايت مي‌شود كه علاوه بر اينكه نشانگر فرهنگ و هويت ايراني است با ملزومات انساني نيز انطباق بيشتري دارد.

وی افزود: در معماري و شهرسازي ایرانی اسلامی، شكوه و عظمت و زيبايي هم به صورت آشكار و هم به صورت معنوي تجلي مي‌كند، در حالي كه معماري و فضاهاي شهري كنوني، ما را دچار آشفتگي و چندگانگي مي‌كند. در حال حاضر كمرنگ شدن سبك‌هاي معماري و شهرسازي اسلامي- ايراني به عنوان چالشي در فضا و كالبد شهري در كشور به حساب مي‌آيد كه بايد براي آن چاره‌اي انديشيد و در راستای نهادینه کردن سبكي كه در آن به باورها، ارزش‌هاي ديني و اسلامي ماهيت انساني ببخشد و در آن به كرامت انساني شهروندان احترام گذاشته ‌شود، باید کوشش نمود.

 

ساعدی ادامه داد: جايگاه هويت اسلامي بومي و سرزميني در شهرسازي و معماري امروزه واجد اهميت بسيار است و رشد بي‌رويه و دور ماندن از ارزش‌ها، اصول و دانش فني غني معماري و شهرسازي اسلامي و بومي ايران و عدم‌‌ آموزش صحيح شهروندان، در اغلب موارد باعث چند‌گانگي فضايي – كالبدي در شهرها شده است.

رئیس کمیسیون سلامت شورای اسلامی شهر شیروان با بيان اين مطلب كه باورها و ارزش‌هاي مذهبي ملي نقش انكار‌ناپذيري چه در عرصه نظري و چه از جنبه عملي در ارتقاي زيبايي عيني و ذهني شهرها دارند، که بر سلامت روح شهروندان نیز می تواند اثرگذار نیز باشد، بيان كرد: ويژگي يك شهر زيبا در شهرهاي كهن اسلامي- ايراني را بايد در تعامل ميان عناصر عيني بناها و ساختمان‌ها و عناصر ذهني برداشت‌ها و ادراك شهروندان موجود در شهرهاي كهن جستوجو كرد و باید بر این مهم دقت شود که؛ نماهای شهری در سبک زندگی شهروندان تأثير مستقیم دارند و شهرسازی و معماری تبلور باورهای یک جامعه است.

عضو شورای اسلامی شهر شیروان در پایان با ذکر این نکته که؛ ارائه مجموعه ضوابط برای تحقق معماری اسلامي- ايراني از سوی شهرداری باید تدوین و اجرایی شود، گفت: اگر بتوانیم با ضوابط جمع و جور، ساماندهی سیما و منظر شهری و تحقق معماری اسلامي- ايراني را کلید بزنیم، اتفاق بزرگی است.