ساعت:

17:54

تاریخ:

1 بهمن 1400

شهرداری شیروان

شهرداری شیروان با دست پر به استقبال نوروز می رود

بخشی از عملکرد شهرداری شیروان از دید دوربین :