ساعت:

01:42

تاریخ:

26 مهر 1400

شهرداری شیروان

شهرداری شیروان با دست پر به استقبال نوروز می رود

بخشی از عملکرد شهرداری شیروان از دید دوربین :