ساعت:

10:27 ب.ظ

تاریخ:

1 مرداد 1403

شهرداری شیروان

شهردار شیروان: آموزش و برنامه ريزي، عوامل اساسي رشد و توسعه شهری

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان: با استفاده از آمــوزش های کاربردی برای مجموعه شهرداری، راه های جديدي به برنامه ریزی مدیریت شهری باز شده و بهترين گزينه انتخاب می شود. آموزش و پژوهش به عنوان سرمايه های اجتماعي محسوب می شود، طوری که با اين کار سطح علمی خود و جامعه را بالا می بريم. نتيجة اين سرمايه اجتماعی موجبات افزايش قانون مداری در کار و جامعه را به دنبال دارد.

 

 

 

جعفر بورنگ”شهردار شیروان” در نشست خود با سایر اعضای کمیته آموزش و توانمندسازی شهرداری شیروان بیان داشت: نقطة اول، آموزش است. آموزش نقطة آغاز يادگيري و آگاهي است، و بر اساس نظرية دانشمندان، کشف شده است که آموزش و تکرار موضوعات سبب بقاء و ملکة ذهنی شدن انسان در آن موضوع شده و با سرعت کمتری فراموش می شود.

 

 

وی با تأکید بر استمرار برنامه های آموزشی، ادامه داد: برنامه ريزي قدم بعد از آموزش است و هيچ موفقيتی بدون برنامه ريزي ميسر نيست. در اينجا برنامه ريزي برای آموزش و پژوهش است. برنامه ريزي برای هدف مشخصی(با زمان و هزينة معلوم) تهيه می شود و سپس به مورد اجرا گذاشته شده و ارزيابی لازم روی آن انجام می پذيرد. در هر بار، برنامه بايستی اصلاح شده و بروز رساني شود و اين چرخه همواره بايستی ادامه پيدا کند.

 

بورنگ ضمن تشکر از برنامه های آموزشی افزود: امروزه عصر آگاهی و دانايي، عصر اطلاعات و ارتباطات و عصر خلاقيت و دانش محوری حاکم است. ما بايستی از تجربيات گذشتگان و اصحاب پيشرو و ایده های اندیشمندان و صاحبان نظر بهره مند شويم. لذا وظيفة ما آموزش، پژوهش و برنامه ريزي برای رسيدن به اين اهداف مهم بوده و در خاتمه سرمايه گذاری و صرف هزينه بر آنها است.