ساعت:

3:14 ب.ظ

تاریخ:

2 مرداد 1403

شهرداری شیروان

شهردار شیروان: لزوم اعمال رأفت اسلامی در برخورد با متخلفان اداری

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان: جامعه بشری خواهان رعایت حقوق و کرامت انسانی در چارچوب قوانین تعریف شده است، که جامعه اسلامی، مصداق بارز حفظ کرامت انسانی و مرکز پای بندی به ارزش هاست. مضاف بر این که رافت اسلامی در عمل نیز باید به منصه ظهور برسد.

 

 

 

جعفر بورنگ”شهردار شیروان” در جمع اعضای کمیته انضباط کار شهرداری شیروان که وظیفه رسیدگی به تخلفات اداری و انضباطی نیروهای مشمول قانون کار ج.ا.ا را عهده دار است، گفت: امروز مسئولیت سنگینی بر ذمه شماست و باید دقت کافی را نموده و عدل را به اعلی درجه محقق نمایید.

 

 

شهردار شیروان افزود: در راستای اجرای وظایفی که قانون به عهده کمیته انضباط کار نهاده، شما به عنوان اعضای کمیته، موظف به رعایت عدالت توأم با استقلال در عمل و تصمیم هستید، تا حق؛ ولو اینکه تلخ باشد، حاکم گردد. در نحوه ابلاغ مکاتبات تفهیم تخلف و رسیدگی ها، حفظ آبروی کارگر معرفی شده به کمیته مدنظر جامع و دقیق باشد.

 

 

 

سکاندار مدیریت شهری شیروان ادامه داد: ‌اصل ضرورت توجه به دلائل و مستندات و رعایت ارزش و اعتبار آنها در تصمیمات صادره از طرف کمیته انضباط کار، از جمله ‌اصول بدیهی رسیدگی است و تصمیم صادره هر چه که باشد، باید موجه و متکی به دلائل و مدارک معتبر و متقن باشد، که ‌عدم مراعات آن از مصادیق بارز عدول از اصول و قواعد آمره خواهد بود و چه بسا، مخدوش تلقی شدن تصمیم.

 

بورنگ از اعضای کمیته انضباط کار خواست در تمامی پرونده هایی که حسب گزارش مسئول واحد تحت عنوان تخلف اداری و انضباطی یک کارگر واصل می گردد، تشریفات قانونی با اولویت حق کارگر سیر شود و از هر گونه اعمال سلیقه و یا نظر شخصی یا تفسیر موسع قانون پرهیز گردد.

 

 

شهردار شیروان در پایان به اعضای کمیته انضباط کار یادآور شد: در پرونده ها، حاکمیت اصل 37 قانون اساسی ارجح است و در مواردی هم که مطابق محتویات پرونده، اقرار یا اذعان کارگر، تشخیص اعضا، دلایل ابرازی کارفرما، شواهد یا قرائن مکتسبه، تخلف کارگر محرز است و یا موضوع از مواردی است، که کارگر دلیلی مخالف مستندات کارفرما نمی تواند ارائه دهد و پرونده به صدور حکم محکومیت منجر می شود، رأفت اسلامی لحاظ گردد.