ساعت:

5:44 ق.ظ

تاریخ:

25 تیر 1403

شهرداری شیروان

شهردار شیروان مطرح کرد : در ادامه پیگیری اهداف و سیاست های این شهرداری، جهت ارائه خدمات الکترونیک به همکاران محترم، سامانه فیش حقوقی کارکنان در وب سایت شهرداری در دسترس قرار گرفت.