ساعت:

06:26

تاریخ:

19 بهمن 1401

شهرداری شیروان

شهردار شیروان مطرح کرد : در ادامه پیگیری اهداف و سیاست های این شهرداری، جهت ارائه خدمات الکترونیک به همکاران محترم، سامانه فیش حقوقی کارکنان در وب سایت شهرداری در دسترس قرار گرفت.