ساعت:

01:47

تاریخ:

16 مهر 1401

شهرداری شیروان

شهروندان نمونه شیروانی در حوزه فضای سبز تقدیر شدند

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان ، در جهت توسعه فرهنگ شهروندی و تشویق شهروندان نمونه شیروانی به نگهداری از فضای سبز شهری روز گذشته با حضور اعضای شورای اسلامی شهر و سرپرست شهرداری ، با لوح تقدیر و بسته باغبانی تقدیر به عمل آمد.