ساعت:

7:12 ب.ظ

تاریخ:

18 آذر 1402

شهرداری شیروان

شورای اسلامی شهر شیروان تشکیل جلسه داد

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان ، امروز یکی دیگر از جلسات پارلمان شهری با ریاست محمد محمدزاده قانعی و با حضور تمامی اعضای آن برگزار شد

به گفته محمدزاده قانعی این جلسه با محوریت لزوم پاسخگو بودن شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان ، در قبال تمامی تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها و همچنین رسیدگی سریع به مطالبات شهروندان تشکیل گردید