ساعت:

3:00 ق.ظ

تاریخ:

5 مهر 1402

شهرداری شیروان

شورای اسلامی شهر

توضیحات …….