ساعت:

23:16

تاریخ:

29 اسفند 1401

شهرداری شیروان

شیروان لبالب از عطر بسیج و نام بسیجیان

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان ، به مناسبت هفته بسیج ، جای جای شهر با نصب بنرهایی در گرامی داشت یاد و خاطره بسیجیان از عطر نام و یاد این مردانه مردان انقلاب اسلامی سرشار شد