ساعت:

19:10

تاریخ:

24 مهر 1400

شهرداری شیروان

عضو شورای اسلامی شهر شیروان ، از اجرای طرح سیستم آبیاری بارانی در میدان امام خمینی (ره) خبر داد (3)