ساعت:

9:33 ق.ظ

تاریخ:

1 مرداد 1403

شهرداری شیروان

عضو شورای اسلامی شیروان : پخت نان در اول وقت و جمع آوری زباله دو نیاز اولیه و مهم شهروندان شیروان است.

عضو شورای اسلامی شیروان : پخت نان در اول وقت و جمع آوری زباله دو نیاز  اولیه و مهم شهروندان شیروان است.

 


به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان

نجف علی روشن عضو شورای شهر شیروان در نشست کار گروه ساماندهی مراکز پسماند و نخاله این شهر  در محل دفتر شورای اسلامی گفت : پخت نان در اول وقت توسط خبازان و جمع آوری زباله  توسط واحد پسماند شهرداری  دو نیاز اولیه و مهم شهروندان شیروانی است  و اگر در هر یک از این دو نیاز تعللی صورت  گیرد آسیب های اجتماعی  را در خواهد داشت و خللی در خدمات  رسانی یقینأ انجام میگیرد که مدیران باید بدان توجه کنند.

عضو شورای اسلامی شهر شیروان با تاکید بر تعامل بخشی بین مدیران و ادارات  بمنظور رفع مشکلات خدمات رسانی بمردم گفت: نباید مجمع امور صنفی و اداره  صمت  بدون مجوز مرکز بهداشت نسبت به مجوز برای صنوف پروانه صادر کنند.

در نشست مذکور مقرر شد کلیه اعضای کار گروه نسبت به شناسایی و بررسی چندین قطعه زمین برای مکان جمع آوری نخاله ساختمانی  ، کارگاه های مزاحم و ضایعات در سطح شهر اقدام نمایند.