ساعت:

22:36

تاریخ:

8 آذر 1401

شهرداری شیروان

عکس روز ( شما بخوانید عکسهای روز !)

مدیریت پسماند شهرداری شیروان برای حفظ بهداشت و پاکیزگی شهر از هیچ تلاشی کوتاهی نمی کند و به همین جهت به صورت شبانه روزی و با بسیج همه نیروهای خود در جای جای شیروان به جمع آوری پسماندها و نخاله ها و نیز تنظیف کوچه ها و خیابان ها می پردازد

حتما شنیدید که برای برداشتن زباله هایی که روی زمین می اندازید چه کمرها خم میشوند تا آنها را بردارند , پس همراهی و همکاری با خادمان خود را فراموش نکنید