ساعت:

10:23 ق.ظ

تاریخ:

1 مرداد 1403

شهرداری شیروان

عکس روز

دیروز در دفتر مهندس حاجی زاده معاون خدمات شهری شهرداری شیروان ، یک نشستی برگزار شد با حضور کارگروه و کمیته زیباسازی این شهرداری که میتونه مژده بخشان اقداماتی باشد برای زیباسازی سیما و منظر شهری در آینده نه چندان دور

فقط امیدواریم از هنرمندان و صاحب نظران هم در این خصوص دعوت بشود ، تا طرح و ایده بدهند چون امروزه زیباسازی در هر عرصه ای معنا و مفهوم بلند و عمیقی پیدا کرده و مانند گذشته نیست که با چهار قلم رنگ آمیزی و دو فقره دیوار نگاری فکر کنیم شهر را زیباکردیم بویژه آنکه زیباسازی علاوه بر تحول در ظاهر شهر کارکردهای گسترده و متنوعی هم کسب کرده است که غفلت از آنها حسرت به دل ما خواهد گذاشت