ساعت:

10:19 ق.ظ

تاریخ:

1 مرداد 1403

شهرداری شیروان

فصلی برای خدمت ، عصری برای سازندگی

در دستگاهی که ویترین عرصه گسترده و مستمر خدمت به مردم بشمار می آید و بیش و پیش از هر دستگاه ، نهاد و سازمانی در دو حوزه خدمت رسانی و آبادانی فعالیت می کند، زمان و مکان معنا و اعتبار چندانی ندارند چه ، هر گاه و هر جا باید در خدمت مردم بود.

بر همین اساس مهندس احمدی شهردار شیروان امروز در راهرو ساختمان اداری این دستگاه ، میز خدمت را تشکیل داد و در فضایی گرم ، صمیمانه و بی وقفه پاسخ گوی شهروندان شد.

آری در شهرداری شیروان سازندگی و خدمت رسانی وقفه ناپذیر است

۱۴ بهمن ماه ۱۴۰۰