ساعت:

2:32 ب.ظ

تاریخ:

4 تیر 1403

شهرداری شیروان

ف مثل فرهنگ شهروندی/ قسمت سیزدهم

آیا خطا گفته ام که یکی از مولفه های توسعه فرهنگی در یک شهر میزان بالای فعالیت های اجتماعی شهروندان و مشارکت آنها در حرکت های جمعی و برنامه های گروهی است؟

آیا جز این است که برای تحقق این امر نیز نهادهای مردمی ، مراکز فرهنگی ، اجتماعی و رسانه ها نقش و سهم بسزایی دارند و اینها هستند که باید با آگاهی بخشی و فرهنگ سازی ، جامعه را پویا ، پر تحرک کنند ؟

حالا و اینک از یک سو با فراخوان هایی برای مشارکت و همکاری هنرمندان ، ایده پردازان و نخبگان در سه موضوع ساخت المان ، همکاری برای کتاب مصور و طراحی تابلوها و سایبان ها و نورپردازی فروشگاه ها مواجه هستیم و از یک سو هم طرح نذر کتاب و مسابقه ای در همین ارتباط

باید نشست ، انتظار کشید و دید بازخورد این دعوت نامه ها جهت مشارکت و فعالیت های فرهنگی ، هنری چگونه است و آنگاه به تحلیل شرایط و میزان « توسعه فرهنگی » در شهر خود بپردازیم