ساعت:

8:10 ب.ظ

تاریخ:

11 اسفند 1402

شهرداری شیروان

قربانیان: تصمیمات کمیته انضباط کار صادر شد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان: هدف اصلی از کمیته انضباطی، اعتلای سطح کیفیت خدمات و ارتقاء سطح مهارت ها و شناخت و پرورش استعدادها، رعایت حقوق انسانی، وجدان کاری و انضباط اجتماعی در محیط کار و تشویق کارکنان به ارائه کار بهتر و استقرار انضباط اداری و تکریم اخلاق اسلامی است.

 

 

کبری قربانیان”کارشناس حقوقی شهرداری شیروان و دبیر کمیته انضباط کار شهرداری شیروان” گفت: پس از تشکیل کمیته انضباط کار شهرداری شیروان برای رسیدگی به تخلفات انتسابی به نیروهای مشمول قانون کار ج.ا.ا در شهرداری، چهار فقره تصمیم کمیته برای پرونده های احاله شده به این کمیته صادر شد و یک فقره پرونده به تصمیم اعضای کمیته، تجدید وقت برای تحقیق بیشتر و استماع اظهارات مطلعین شد.

 

 

دبیر کمیته انضباط کار شهرداری شیروان ادامه داد: کمیته انضباط کار با توجه به آیین نامه انضباط کار وارد رسیدگی می شود و ضمن مدنظر قرار دادن موازین شرعی و قانونی و نیز لحاظ تأکید جعفر بورنگ”شهردار شیروان” به اعمال رأفت اسلامی، نسبت به اتخاذ تصمیم اقدام می نماید.

 

 

قربانیان افزود: هدف اصلی از کمیته انضباطی، اعتلای سطح کیفیت خدمات و ارتقاء سطح مهارت ها و شناخت و پرورش استعدادها، رعایت حقوق انسانی، وجدان کاری و انضباط اجتماعی در محیط کار و تشویق کارکنان به ارائه کار بهتر و استقرار انضباط اداری و تکریم اخلاق اسلامی است.