ساعت:

17:53

تاریخ:

1 بهمن 1400

شهرداری شیروان

لینک نظرسنجی آنلاین اینترنتی

لینک نظرسنجی آنلاین اینترنتی در راستای شناخت و آگاهی از نگرش و دیدگاه های عموم در خصوص مراسم و مناسبت های انقلابی و همچنین موضوعات و مسائل سیاسی و اجتماعی

Lish.ir/iDAE