ساعت:

8:01 ب.ظ

تاریخ:

28 تیر 1403

شهرداری شیروان

ما به حقوق شما احترام می گذاریم

یکی از عوامل موثر در خدمات رسانی بهتر و بیشتر ، ارتباط تنگاتنگ و صمیمانه مردم و خادمان شهر است ، به همین دلیل باید هر دو سو بکوشند ، این ارتباط را صادقانه و صمیمانه حفظ کنند.

مدیریت پسماند شهرداری شیروان در راستای هر چه بهتر و بیشتر خدمت کردن خاصه در حوزه بهداشت و سلامت همواره در خواست داشته است و این درخواست را به اشکال متفاوت عنوان کرده است ، که پسماندهای خود را راس ساعت ۲۱ در خارج از منزل و در جایی قرار دهید، که حیوانات آنها را نتوانند پراکنده کنند

این یعنی احترام به حق شهروندی شما مردم و در برابر ، به حق انتظار دارند شما نیز به آنها احترام بگذارید و به عنوان یک تکلیف شهروندی این درخواست را اجرا کنید

امید که در سایه احترام متقابل ما و شما شهری سالم ، پاکیزه و بهداشتی داشته باشیم