ساعت:

9:06 ق.ظ

تاریخ:

1 مرداد 1403

شهرداری شیروان

مجموعه سنتی سرای بام شهر در کوهستان پارک شیرکوه توسط بخش خصوصی و با مشارکت شهرداری شیروان ساخته شد