ساعت:

19:08

تاریخ:

24 مهر 1400

شهرداری شیروان

مرحله دوم مزایده فروش تعداد 5 قطعه زمین با کاربری مسکونی و 2 دربند مغازه تجاری