ساعت:

15:16

تاریخ:

2 خرداد 1401

شهرداری شیروان

مزایده

آگهی مرحله اول مزایده فروش 8 قطعه زمین با کاربری مسکونی