ساعت:

04:23

تاریخ:

23 مرداد 1401

شهرداری شیروان

مزایده

آگهی مرحله دوم مزایده فروش 8 قطعه زمین با کاربری مسکونی