ساعت:

01:51

تاریخ:

26 مهر 1400

شهرداری شیروان

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی شهرداری شیروان به عنوان نماینده اصلی مدیران منطقه خراسان شمالی انتخاب شد

به گزارش واحد روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان

به استناد ماده22 قانون شورای اسلامی کار، اسحق ربیعی معاونت توسعه و مدیریت منابع انسانی شهرداری شیروان از سوی مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی خراسان شمالی بمدت 2سال به عنوان نماینده اصلی مدیران منطقه خراسان شمالی در هیئات تشخیص انحراف و انحلال شورای اسلامی کار استان خراسان شمالی منصوب شد