ساعت:

8:00 ق.ظ

تاریخ:

30 تیر 1403

شهرداری شیروان

معرفی اعضای شورای اسلامی شهر شیروان

 

نام و نام خانوادگی:نجفعلی روشن

سمت :رئیس شورای اسلامی شهر شیروان

تحصیلات:کارشناسی ارشد

سابقه عضویت:دوره پنجم

 

 

نام و نام خانوادگی:علی عاقل

سمت :نایب رئیس شورای اسلامی شهر شیروان

تحصیلات:دکتری جامعه شناسی فرهنگی

سابقه عضویت:دوره پنجم

 

  

نام و نام خانوادگی:سعید ساعدی

سمت : خزانه دار شورای اسلامی شهر

تحصیلات:دکتری پزشکی

سابقه عضویت:دوره چهارم و پنجم

 

 

نام و نام خانوادگی:حسن اسکندریان

سمت : دبیر و سخنگو شورای اسلامی شهر شیروان

تحصیلات:کارشناسی ارشد

سابقه عضویت:دوره  پنجم

 

 

نام و نام خانوادگی:عباس فیاض

سمت :عضو شورای اسلامی شهر شیروان

تحصیلات:کارشناسی

سابقه عضویت:دوره چهارم و پنجم 

 

 

نام و نام خانوادگی:احمد عاقل

سمت : عضو شورای اسلامی شهر شیروان

تحصیلات: کارشناسی ارشد

سابقه عضویت:دوره چهارم و پنجم

 

 

نام و نام خانوادگی:زهرا قلی زاده

سمت : عضو شورای اسلامی شهر شیروان

تحصیلات:دکتری شهرسازی

سابقه عضویت:دوره پنجم