ساعت:

8:38 ب.ظ

تاریخ:

29 تیر 1403

شهرداری شیروان

ممنوعیت نوشتن بر روی دیوارهای شهر و حومه

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان: نوشتن هر نوع مطلبی یا الصاق نوشتن هر نوع مطلبی یا الصاق هر نوشته ای بر روی دیوارهای شهر که مخالف مقررات شورای اسلامی شهر شیروان باشد، ممنوع است.

 

 

 

باغبان نژاد – مسئول واحد بازرسی/اجرائیات و پایور ساختمان شهرداری شیروان – گفت: نوشتن هر نوع مطلبی یا الصاق هر نوشته ای بر روی دیوارهای شهر که مخالف مقررات شورای اسلامی شهر شیروان باشد، ممنوع است، مگر در محل هایی که شهرداری شیروان برای نصب و الصاق اعلانات معین می کند و در این محل ها فقط باید به نصب و الصاق آگهی اکتفا کرد و نوشتن روی آن ممنوع است.

مسئول واحد بازرسی/اجرائیات و پایور ساختمان شهرداری شیروان ادامه داد: بدینوسیله به تمامی اشخاصی که تحت هر عنوان و اسم و در هر حال و زمان، اقدام به نوشتن تبلیغات تجاری و کسب و پیشه بر روی دیوارهای شهر و حومه نموده اند و یا در محل های تعیینی شهرداری شیروان برای الصاق اعلانات، نوشته ای درج نموده اند یا در محل های غیرمجاز آگهی نصب نموده اند، یک ماه فرصت داده می شود نسبت به جری تشریفات قانونی اقدام و در مواردی که شهرداری تشخیص می دهد، نسبت به محو یا جمع آوری اثر تبلیغاتی اقدام نمایند.

در غیراینصورت؛ شهرداری ضمن شناسائی متخلف، به استناد صدر آخر بند 27 ماده 55 قانون شهرداری ها، رأساً نسبت به برداشتن و محو کردن آگهی های از محل های غیرمجاز اقدام و هر گونه اقداماتی را که در حفظ نظافت و زیبائی شهر مؤثر باشد، مبذول خواهد نمود. ضمناً و اگر امحاء و جمع آوری توسط شهرداری صورت پذیرد، عوارض و هزینه های تحمیلی برابر دفترچه تعرفه عوارض جاری محاسبه و مطالبه خواهد شد.