ساعت:

8:29 ب.ظ

تاریخ:

27 تیر 1403

شهرداری شیروان

مناقصات

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شهرداری شیروان-1399/02/16

آگهی مناقصه مرحله دوم اجاره خودروی نیسان کمپرسی-99/03/07 

 آگهی مناقصه عمومی (( پروژه اجرای پیاده رو سازی محور مرکزی – فاز یک)) 99/03/12

 آگهی مناقصه (پروژه اجرای پل عابر پیاده بر روی رودخانه چایلق شیروان- مرحله دوم)

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شهرداری شیروان مرحله دوم ((اجرای پل عابر پیاده بر روی رودخانه چایلق))   

آگهی مناقصه عمومی ((پروژه اجرای پیاده رو سازی محور مرکزی فاز یک -مرحله دوم مناقصه-99/04/07 

 آگهی مناقصه عمومی ((پروژه اجرای جمع آوری آب های سطحی ( کانال سرپوشیده خیابان دانشگاه شیروان )-مرحله اول مناقصه-99/04/07

آگهی مناقصه جمع آوری و حمل پسماند مرحله اول 99/08/07

آگهی مناقصه می نی بوس ((مرحله اول 02 آبان ماه 99 ))

آگهی مناقصه جمع آوری و حمل پسماند مرحله دوم ((آبان 99))

آگهی مناقصه ((پروژه پیاده رو سازی محور مرکزی شهر (( مرحله اول 6 اردیبهشت 1400 )

آگهی مناقصه (( پروژه اجرای آب نمای پارک شیرکوه شیروان 02 اردیبهشت ماه 1400