ساعت:

7:45 ق.ظ

تاریخ:

25 تیر 1403

شهرداری شیروان

مناقصه جمع آوری و حمل زباله از سطح شهر

مرحله اول مناقصه

 

شهرداری شیروان در نظر دارد برابر مصوبه شورای اسلامی به شماره 379 مورخ 97/03/22 جمع آوری و حمل زباله از سطح شهر و حمل به معدن زباله

با خودرو با ظرفیت 5 تن را از طریق مناقصه کتبی به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید.

شرایط مناقصه:

1-      متقاضیان با ارائه پیشنهاد شرکت در مناقصه تائید می نمایند که از مسیر های جمع آوری و تعداد نیرو و خودروی مورد نیاز و سایت پسماند و دفن زباله

بازدید نموده و از مقدار و نحوه کار اطلاع کامل دارند.

2-      شرکت کنندگان می بایست مبلغ 200/000 ریال بابت خرید اسناد مزایده را بهد حساب 0105136200006 نزد بانک ملی شعبه شهرداری شیروان

واریز نمایند.

3-      برندگان اول و دوم و سوم چنانچه به هر دلیلی از عقد قرارداد انصراف دهند سپرده شرکت در مناقصه آن ها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

4-      کلیه هزینه ها … در طول مدت قرارداد به عهده پیمانکار می باشد.

5-      شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است .

6-      برنده مناقصه حق واگذاری مورد قرارداد را به غیر را ندارد.

7-      به پیشنهادات مخدوش و ناخوانا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

8-      شرکت کنندگان جهت دریافت اسناد مناقصه و برگ پیشنهاد قیمت و کسب اطلاعات بیشتر به امور قراردادهای شهرداری شیروان مراجعه و یا با

شماره تلفن 36228938 تماس حاصل نمایند.

9-      مهلت اخذ اسناد از تاریخ 97/07/25 لغایت 97/08/02 می باشد.

10-  آخرین مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه شهرداری تا ساعت 13 روز پنج شنبه مورخ 3/8/97 می باشد.

11-  محدوده فعالیت ( مسیر جمع آوری زباله ) به تفکیک منطقه در شرایط قرارداد قید شده است.

 

ردیف

موضوع

مبلغ پایه کارشناسی ماهانه بابت خودرو و با دو نفر کارگر

سپرده شرکت در مناقصه

1

جمع آوری و حمل زباله های شهر به سایت پسماند شهرداری با خودروی 5 تن

62/118/586 ریال

38/000/000 ریال

 شاهرخ شاهرخی-شهردار شیروان