ساعت:

06:33

تاریخ:

19 بهمن 1401

شهرداری شیروان

مهندس احمدی شهردار شیروان در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی شهرستان :

با توجه به ترافیک شدید در خیابان سعدی به دلیل ایستگاه توقف سواری های روستایی، خیابانی در کنار بازار روز تعبیه کرده ایم، تا حجم ترافیک‌این خیابان کاهش پیدا کند

🗓 ۰۴ دی ماه ۱۴۰۱