ساعت:

18:52

تاریخ:

24 مهر 1400

شهرداری شیروان

نایب رئیس شورای اسلامی شهر شیروان : سم پاشی درختان سطح شهر به مدت یک هفته انجام می شود