ساعت:

01:42

تاریخ:

29 دی 1400

شهرداری شیروان

نایب رئیس شورای اسلامی شهر : عملیات اجرای ساخت بوستان خانواده آغاز شد. (2)

 

نایب رئیس شورای اسلامی شهر : عملیات اجرای ساخت بوستان خانواده آغاز شد.