ساعت:

8:00 ب.ظ

تاریخ:

28 تیر 1403

شهرداری شیروان

نکته به نکته مو به مو

پنجشنبه گذشته مهندس احمدی طی بازدید از بازار روز ، دستور داد میدان و بلواری که در انتهای محل پنجشنبه بازار قرار دارد گل کاری شود تا شکل و شمایل زیبایی پیدا کند، جالب است بدانید که این دستور بی هیچ وقفه ای از سوی واحد فضای سبز گلکاری شد و امروز میدان و بلوار یاد شده هم بخشی از فضای سبز شهر را تشکیل می دهد


به همین دلیل جا دارد از مسئول واحد ، علی بلخن و همکاران وی بخاطر این سرعت عمل قدردانی کنیم