ساعت:

3:41 ب.ظ

تاریخ:

2 مرداد 1403

شهرداری شیروان

همیاران شهرداری در خدمت فضای سبز

پس از دستورالعمل مهندس احمدی جهت یاری گرفتن از کارگران فصلی مستقر در ایست کار ، در زمان هایی که حجم کار شهرداری اوج گرفته است ، امروز واحد فضای سبز شهرداری شیروان با یاری گرفتن از تعدادی از آنان که سابقه مهارت و بیمه دارند کوشید تا بازآرایی فضای سبز شیروان در آخرین ماه سال و آستانه هفته درختکاری، روند سریع تری پیدا کند.

این خبر حاکی است که کارگران فصلی تحت عنوان « همیاران شهرداری » به عنوان کارگران روز مزد مورد استفاده قرار گرفته و بر اساس قانون کار نیز حقوق دریافت می کنند

شایان گفتن است این اقدام شهردار در جهت ترغیب کارفرمایان شهر بوده تا در عرصه ساخت و ساز و باغبانی و… از این عزیزان استفاده کنند

« ایست کار » مکانی است که به دستور شهردار شیروان جهت استقرار کارگران فصلی ساخته شده است تا در سرما و گرمای سال از سرپناه مناسبی بهره مند باشند

۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰