ساعت:

9:00 ق.ظ

تاریخ:

1 مرداد 1403

شهرداری شیروان

واحدهای درون شهری شیروان الکترونیکی می شود.

      مهندس بورنگ شهردار شیروان  اعلام نمود :

 

 

سازمان حمل ونقل همگانی شهر شیروان و حومه جهت حرکت به سوی الکترونیکی نمودن خدمات خود به همشهریان ،نسبت به را ه اندازی بلیط الکترونیکی (من کارت) واحدهای سطح شهر  اقدام نموده است که با هماهنگی های بعمل آمده ظرف مدت کوتاهی اجرایی خواهد شد.