ساعت:

6:47 ب.ظ

تاریخ:

28 تیر 1403

شهرداری شیروان

آگهی مزایده – واگذاری بهره برداری و نگه داری از جایگاه CNG شهرداری شیروان

آگهی مزایده   1/97

 

 

واگذاری بهره برداری و نگه داری از جایگاه CNG شهرداری شیروان نوبت اول

شهرداری شیروان به استناد آئین نامه مالی شهرداری ها و بند 1 صورت جلسه 200 مورخ 97/07/10 شورای اسلامی شهر شیروان در نظر دارد جایگاه پمپ گاز CNG واقع در انتهای خیابان پاسداران حاشیه کمربندی خاتم الانبیا را به مدت یک سال برابر موارد مشروحه ذیل به شرکت های واجد الشرایط واگذار نماید.

قیمت پایه : ماهیانه  250/000/000ریال

شرایط شرکت در مزایده واگذاری استیجاری جایگاه پمپ گاز

1-  کلیه شرکت های واجدالشرایط باید دارای سابقه کار مفید ، حداقل 3 سال ( یا تایید محل کار قبلی) باشند.

2- صلاحیت شرکت ها باید مورد تایید شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و گاز خودرو باشد .

3-مبلغ ضمانت نامه شرکت در مزایده  300/000/000یال ( ضمانت نامه بانکی یا نقدی به حساب سپرده 0106370509008 بانک ملی شعبه شهرداری شیروان) تهیه نمایید و اصل آن را در پاکت در بسته قرار دهید.

4-شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهاد ها مختار است.

5- مهلت اخذ اسناد: از تاریخ   97/07/22 تا پایان وقت اداری روز 7/ 8/97 میباشد .

6-مبلغ خرید اسناد مزایده 500000 ریال می باشد که حساب درآمد شماره 0105136200006 بانک ملی شعبه شهرداری شیروان واریز و فیش مربوطه ضمیمه اسناد گردد.

7-آخرین مهلت تحویل پیشنهادات به دبیرخانه : تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه تاریخ 97/08/07 می باشد.

8-سپرده نفرات اول تا سوم ، تا انجام معامله قطعی نزد شهرداری باقی خواهد ماند و اگر چنانچه نفرات اول تا سوم از انجام معامله به هر دلیل انصراف دهند سپرده انها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

9- جلسه بازگشایی پاکت ها : روز یکشنبه مورخ 97/08/13 ساعت 10 صبح در محل شهرداری برگزار خواهد شد.

10-  مدت اعتبار پیشنهادات 3 ماه می باشد و تا 3 ماه دیگر قابل تمدید باشد.

11-  به پیشنهادات مخدوش ، مبهم و مشروط ، فاقد سپرده و یا پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر ارسال گردد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

12- انجام اورهال جایگاه برابر نظر شرکت پخش فراورده های نفتی بر عهده ( شهرداری ) و استاندارد سازی در مدت قرارداد بر عهده بهره بردار ( مستاجر) می باشد.

13- سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در فرم شرایط و اسناد مزایده مندرج است که متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده از تاریخ نشر این آگهی به آدرس خراسان شمالی ، شیروان ، شهرداری ، امور قراردادها و پیمان ها مراجعه نمایند ، ضمنا شماره تماس 05836228938 جهت کسب اطلاعات بیشتر در اختیار متقاضیان می باشد.

 

 

شاهرخ شاهرخی شهردار شیروان