ساعت:

21:07

تاریخ:

30 دی 1400

شهرداری شیروان

و سه شنبه دوست داشتنی دیگر

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان امروز سه شنبه سی ام آذر ماه، مهندس احمدی و معاونان و مسئولان واحدهای این شهرداری همراه با آقایان محمد محمد زاده قانعی ، جواد اسماعیل زاده و حسن اسکندریان از اعضای شورای اسلامی شهر با حضور در مسجد مسلم بن عقیل (ع) ،پاسخ گوی مردم بزرگوار این منطقه بودند.