ساعت:

7:53 ب.ظ

تاریخ:

11 اسفند 1402

شهرداری شیروان

پرداخت عوارضات گامی در جهت آبادانی شهر

بارها گفته شد که شهرداری دستگاهی غیر دولتی است و این یعنی آنکه دولت هیچ بودجه ای برای شهرداری ها در نظر نمی گیرد و باز این یعنی شهرداری باید هزینه های جاری و عمرانیش را خود تامین کند

به همین دلیل این دستگاه برای تامین بخشی ( توجه داشته باشید که فقط بخشی ) از بودجه خود ناگزیر است از شهروندان کمک بگیرد این کمک به اشکالی مانند عوارضات و خودیاری دریافت می شود اما نکته بس مهم این است که حتی یک ریال از کمک های شما مردم بر اساس قانون نباید برای امور جاری شهرداری هزینه شود و این یعنی شما مردم هر قدر به شهرداری کمک می کنید تمام آن صرف عمران شهر می شود و برای آسایش خود شما هزبنه می گردد

بنابراین اکنون که شهرداری شیروان بسته تخفیفی ۳۰ درصدی را برای پرداخت عوارضات در نظر گرفته است ، انتظار می رود از این فرصت استفاده کنید و هم برای تداوم سازندگی شهر به شهرداری کمک کنید و هم از این تخفیف قابل توجه به سود خود بهره مند شوید