ساعت:

17:02

تاریخ:

7 بهمن 1401

شهرداری شیروان

پیشرف پروژ های عمرانی از نگاه دوربین

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان: پروژهای عمرانی سطح شهر با پیشرفت چشمگیر در حال انجام می باشند.


مجتمع تجاری و پارکینگ طبقاتی

از نگاه دوربین:

 


جدول گذاری خیابان آیت ا… کاشانی

 

رودخانه چایلق(پارک ساحلی)

 

جدول گذاری خیابان استاد شهریار

 

جدول گذاری بلوار فجر

 

جدول گذاری خیابان فلسطین 8

 

آسفالت خیابان کشاورز 6