ساعت:

07:39

تاریخ:

19 بهمن 1401

شهرداری شیروان

کسب مقام سوم مسابقات قرآنی استان خراسان شمالی توسط بانویی از شهرداری شیروان

💢 به گزارش روابط عمومی شهرداری شیروان ، خانم حمیده ذوالفقاری از بانوان شاغل شهرداری شیروان، توانست مقام سوم مسابقات قرآنی جامعه کار و تولید در رشته مفاهیم استانی را کسب نماید.

📆 ۲۰ آذر ماه ۱۴۰۱