ساعت:

11:58 ق.ظ

تاریخ:

9 خرداد 1403

شهرداری شیروان

کمیسیونهای شورای شهر

– رئیس هیئت رئیسه نجفعلی روشن                           – نایب رئیس هیئت رئیسه علی عاقل

– دبیر هیئت رئیسه حسن اسکندریان                          –  خزانه دار سعید ساعدی

 

کمیسیون فرهنگی : حسن اسکندریان، علی عاقل، نجفعلی روشن

 کمیسیون عمران : علی عاقل ، زهرا قلی زاده، حسن اسکندریان

کمیسیون شهرسازی : علی عاقل، نجفعلی روشن، زهرا قلی زاده

کمیسیون حقوقی : زهرا قلی زاده ، عباس فیاض

کمیسیون حمل و نقل : نجفعلی روشن  ، علی عاقل، حسن اسکندریان

کمیسیون فضای سبز : زهرا قلی زاده  ، علی عاقل، نجفعلی روشن

 کمیسیون ماده 77 : حسن اسکندریان ، عباس فیاض

کمیسیون تجدید نظر : زهرا قلی زاده

کمیسیون ماده 100 : حسن اسکندریان

کمیسیون سرمایه گذاری : علی عاقل ،  نجفعلی روشن ، حسن اسکندریان

کمیسیون دارائی :حسن اسکندریان ، سعید ساعدی ، نجفعلی روشن

کمیسیون نظام وظیفه : حسن اسکندریان

کمیته فنی : احمد عاقل ، نجفعلی روشن ، حسن اسکندریان

کمیته و عضو ناظر کمیته مشورتی : احمد عاقل ، نجفعلی روشن ، حسن اسکندریان ، سعید ساعدی

-انتخابات ریاست هر کمیسیون بر عهده اعضای کمیسیون می باشد.