ساعت:

9:45 ب.ظ

تاریخ:

27 تیر 1403

شهرداری شیروان

۵۳ میلیارد ریال !!!!!!!!!!

? ۵۳ میلیارد ریال !!!!!!!!!!

? رشد ۲۶۰۰ درصدی رفاهیات کارکنان شهرداری شیروان

? مهندس احمدی شهردار شیروان با بیان اینکه رفاهیات کارکنان خدوم شهرداری ، رشد ۲۶۰۰ درصدی داشته است،گفت : این رفاهیات از تاریخ ۱۰ مهر ۱۳۹۹ لغایت ۱۰ مهر ۱۴۰۰، در مجموع دو میلیارد و ۴۰ میلیون ریال بوده که از تاریخ ۱۰ مهر ۱۴۰۰ لغایت ۱۰ مهر ۱۴۰۱، میزان رفاهیات پرداخت شده، به ۵۳ میلیارد ریال افزایش پیدا کرده است.