ساعت:

08:02

تاریخ:

19 بهمن 1401

شهرداری شیروان

۵۳ میلیارد ریال !!!!!!!!!!

🔸 ۵۳ میلیارد ریال !!!!!!!!!!

💢 رشد ۲۶۰۰ درصدی رفاهیات کارکنان شهرداری شیروان

🔸 مهندس احمدی شهردار شیروان با بیان اینکه رفاهیات کارکنان خدوم شهرداری ، رشد ۲۶۰۰ درصدی داشته است،گفت : این رفاهیات از تاریخ ۱۰ مهر ۱۳۹۹ لغایت ۱۰ مهر ۱۴۰۰، در مجموع دو میلیارد و ۴۰ میلیون ریال بوده که از تاریخ ۱۰ مهر ۱۴۰۰ لغایت ۱۰ مهر ۱۴۰۱، میزان رفاهیات پرداخت شده، به ۵۳ میلیارد ریال افزایش پیدا کرده است.