ساعت:

3:51 ب.ظ

تاریخ:

2 مرداد 1403

شهرداری شیروان

‍ اصحاب رسانه سخن می گویند

در هر جامعه ای اصحاب رسانه نقش و سهم بسزایی در آگاه سازی ، روشن گری و ترویج و دفاع از حقیقت دارند ، ضمن آنکه می توانند با نظرات و پیشنهادات دقیق ، کارشناسانه و کارآمد خود چراغ راهی برای تصمیم سازان و تصمیم گیران نیز باشند و سرانجام آنکه بی ذره ای تردید « نقد » به معنای درست و اصولی آن یعنی دیدن ضعف ها و کاستی ها در کنار بیان نکات و نقاط مثبت و مفید نیز رسالت اصحاب رسانه است.

بر همین اساس سه پرسش زیر را برای برخی از این عزیزان ارسال کردیم
الف : شروع به کار مهندس احمدی شهردار شیروان را چگونه ارزیابی می کنید ؟
ب : مهم ترین اقدام شهرداری شیروان در دو ماه گذشته چه بود ؟
پ :‌برای شهردار شیروان چه پیشنهادی دارید؟

جناب آقای محمد رضا فرجی مدیر محترم سایت « سکان نیوز » محبت کرده و به پرسش های بالا پاسخ های زیر را دادند که همین جا از ایشان صمیمانه سپاسگزاری می کنیم

الف : فعالیت دو ماهه مهندس احمدی در شهرداری شیروان ، نشان می دهد سرلوحه کار شهرداری اقدام بر اساس اصول ، قانون و برنامه است و از اقدامات سلیقه ای جلوگیری شده و تمام کارها بر مبنای برنامه زمان بندی شده پیش می رود که این کاری قابل تحسین است

ب : انتخاب « شهردار شب » کار نو و خوبی است

پ : بحث توانمند سازی و توجه به حاشیه های شهر در اولویت شهرداری قرار گیرد