ساعت:

9:06 ق.ظ

تاریخ:

30 تیر 1403

شهرداری شیروان

15 فعالیت در واحد امور قراردادهای شهرداری شیروان انجام گرفت

15 فعالیت در واحد امور قراردادهای شهرداری شیروان انجام گرفت

به گزارش واحد رسانه روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان ، بگفته مهندس جواد سرایدار مسئول امور قراردادهای شهرداری شیروان ، در شش ماهه اول سال 99 ، 15 فعالیت در قالب 549 مورد در این واحد صورت گرفته است ، که شامل تنظیم و تحویل ابداع قرارداد ، تنظیم و گزارش و ارائه به شهردار ، تنظیم و تحویل اخطار به مستاجر ، تنظیم گزارش و لایحه جهت ارائه به شورای اسلامی ، تنظیم و تمدید قرارداد ، انجام مراحل و جمع آوری اسناد جهت انعقاد قرارداد ،مکاتبات و پیگیری با سایر ادارات ، مکاتبه با کارشناس رسمی دادگستری و اخذ قیمت ، مکاتبه و درخواست تمدید ضمانت نامه ، مکاتبه و اخذ مفاصا حساب از ادارات متولی ، تنظیم اسناد جهت برگزاری مناقصه و مزایده عمومی ، تنظیم الحاقیه قرارداد ، پیگیری مکاتبات ارباب رجوع ، برگزاری جلسات بازگشایی پاکت ها و تنظیم صورت جلسه را شامل می شود .