ساعت:

8:50 ق.ظ

تاریخ:

30 تیر 1403

شهرداری شیروان

حقوقی

1. اجرائیات شهرداری (پلیس ساختمانی) 2. آشنایی با مراجع قضاوتی در ایران 3. مسئولیت مدنی

ادامه مطلب