ساعت:

4:09 ق.ظ

تاریخ:

10 آذر 1402

شهرداری شیروان

حقوقی

1. اجرائیات شهرداری (پلیس ساختمانی) 2. آشنایی با مراجع قضاوتی در ایران 3. مسئولیت مدنی

ادامه مطلب