ساعت:

10:55 ق.ظ

تاریخ:

25 تیر 1403

شهرداری شیروان

2611 پاسخ استعلام ساختمانی از سوی شهرداری شیروان صادر شد

2611 پاسخ استعلام  ساختمانی از سوی شهرداری شیروان صادر شد

به گزارش واحد رسانه روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان ، جواد صدقی مسئول دبیرخانه شهرداری شیروان افزود : در شش ماهه امسال از سوی این واحد 8213 نامه صادره ، 16715 نامه وارده ، 2635 نامه از طریق شبکه دولت ، 3361  نامه پاسخ داده شده (عطف) ، 7743نامه مرتبط ، 4134 نامه تایپی ، 96 نامه ارسالی به شورا ، 209 نامه دریافتی از شورا ، 2184 توزیع نامه های اداره ، 2228 نامه ارسالی به بایگانی ، 2681 پاسخ به استعلامات ساختمانی ، 133 نامه پستی انجام گرفته است.