ساعت:

2:31 ب.ظ

تاریخ:

4 تیر 1403

شهرداری شیروان

433 نفر از مردم شیروان در 8 ماهه نخست امسال با سامانه 137 شهرداری تماس گرفتند.

433 نفر از مردم شیروان در 8 ماهه نخست امسال با سامانه 137 شهرداری تماس گرفتند.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان :

معاونت خدمات شهری شهرداری شیروان از برقراری و ارتباط 433 نفر لز شهروندان شیروانی در 8 ماهه نخست امسال با سامانه 137 شهرداری خبر داد.

مهندس مرتضی رضوانی موارد تماس را 29 مورد اجرائیات ، سد معبر و پلیس ساختمانی ، 272 مورد اداره مدیریت پسماند ، 10 مورد حمل و نقل ، 10 مورد ترافیک ، 20 مورد خدمات شهری ، ستاد بحران و تاسیسات ، 14 مورد فضای سبز ، 40 مورد عمران و 38 مورد کمیسیون بند 20 را ذکر کرد.