ساعت:

2:44 ب.ظ

تاریخ:

28 تیر 1403

شهرداری شیروان

حقوقی

1. اجرائیات شهرداری (پلیس ساختمانی) 2. آشنایی با مراجع قضاوتی در ایران 3. مسئولیت مدنی

ادامه مطلب