ساعت:

10:55 ق.ظ

تاریخ:

25 تیر 1403

شهرداری شیروان

الهی: بخشی از بافت مشهور به حکیم هم در دستور کار صدور پروانه ساختمانی

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان: به تجویز بند هفتم صورتجلسه مورخ هجدهم فروردین 1394 کمیسیون ماده پنج شهر شیروان، تعدادی از بلوک های طرح حکیم واقع در شهر شیروان از محدوده بافت فرسوده حکیم، خارج شد و به تبع این موضوع، مجوز احداث بنا وفق ضوابط صورت می پذیرد.

 

 

 

مسعود الهی”معاون شهرداری شیروان گفت: به تجویز بند هفتم صورتجلسه مورخ هجدهم فروردین 1394 کمیسیون ماده پنج شهر شیروان، تعدادی از بلوک های طرح حکیم واقع در شهر شیروان از محدوده بافت فرسوده حکیم، خارج شد و به تبع این موضوع، مجوز احداث بنا وفق ضوابط صورت می پذیرد.

 

 

وی یادآور شد: مالکین اراضی یاد شده در مصوبه کمیسیون ماده پنج شهر شیروان می توانند در صورت تمایل به ساخت و ساز با ارائه سند مالکیت خود، تقاضای صدور پروانه نموده، تا وفق ضوابط عمل شود.

  

کروکی محل در ذیل: