ساعت:

13:07

تاریخ:

10 آذر 1401

شهرداری شیروان

این بار دانشجویان و اساتید دانشگاه به موج تقدیر ها پیوستنند

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان : ریاست ،دانشجویان و اساتید دانشگاه علم ادب با ارسال نامه ای از عملکرد شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان در زیبا سازی شهر تقدیر نمودند.

 

متن لوح تقدیر به شرح ذیل می باشد: