ساعت:

12:17 ق.ظ

تاریخ:

9 خرداد 1403

شهرداری شیروان

جلسه چهارصد و بیست و چهارم94/11/13 شورای اسلامی شهر شیروان

جلسه چهارصد و بیست و چهارم94/11/13 شورای اسلامی شهر شیروان با حضور اعضاء محترم رأس ساعت 19 با تلاوت کلام الله مجید شروع گردید و مصوبات ذیل اتخاذ گردید.

1-    در پاسخ به درخواست شهروند ع.ب که قصد تفکیک ملک 3867متر را دارند و 200متر مربع از آن را خریداری نموده اند مقرر شد اگر درخواست پروانه ساختمانی را بصورت مشاعی با اخذ عوارض مربوط مورد تقاضا مساعدت صورت گیرددر غیر اینصورت با اعمال ماده 101 در خصوص کل ملک از طریق کمیسیونهای قانونی پی گیرد.

2-    مصوبه کمیسیون فرهنگی در خصوص جابجایی مرکز کار آفرینی از محل کوچه دارایی به مرکز خانه فرهنگ سعدی منتقل شود و نیروهای جذب در واحد پایان کار داده شود . به منظور پرهیز از موازی کاری و کاهش هزینه های شهرداری صورت گرفته است و قرارداد ساختمان مرکز کارآفرینی لغو گردد سایر بندهای کمیسیون فرهنگی مورد تصویب قرار گرفت.

3-    مقرر گردید تخفیفات 30% عوارض تا پایان اسفند تمدید گردید.