ساعت:

9:56 ب.ظ

تاریخ:

1 مرداد 1403

شهرداری شیروان

جلسه چهارصد و بیست 94/11/5 شورای اسلامی شهر شیروان

جلسه چهارصد و بیست 94/11/5 شورای اسلامی شهر شیروان با حضور اعضاء محترم رأس ساعت 17 با تلاوت کلام الله مجید شروع گردید و مصوبات ذیل اتخاذ گردید.

1-    نامه به شماره 29363-28/10/94 قرائت و مقرر گردید از طریق مزایده عمومی و با نرخ کارشناسی بفروش برسد (زمین شهرداری در خیابان امام خمینی)

2-    مقرر گردید جهت وصول مطالبات شهرداری از ادارات دولتی توسط واحد حقوقی شهرداری مکاتبه با استاندار محترم صورت پذیرد و مطالبات قطعی شده تا وصول توسط آقای حسین پور پیگیری گردد.

3-    با توجه به بدهی آقای محمودیان اخطار لازم توسط شهرداری جهت تسویه بدهی ایشان داده شود تا نامبرده نسبت به تسویه بدهی خود اقدام نماید در غیر اینصورت شهرداری بلافاصله نسبت به انتقال سند به نام خود اقدام نماید و نسبت به فروش آن از طریق مزایده اقدام گردد.

4-    در خصوص پرونده آقای ح که بدهی عمده ای به شهرداری دارد مقرر گردید مهلت یک هفته ای به نامبرده جهت پرداخت بدهی خود به شهرداری اعطا نماید و در صورت عدم پرداخت در مهلت مقرر شهرداری نسبت به فروش ملک توقیف شده ایشان اقدام نماید.

5-    در خصوص پرونده آقای ا در صورتیکه اموالی که بابت ضمانت معرفی نموده قابل توقیف و وصول نمی باشد شهرداری نسبت به وصوص چک های ایشان از طریق مراجع صالحه اقدام نماید.

6-     کلیه پرونده هایی که در واحد حقوقی شهرداری منجر به قرار جلب شده اند هرچه سریعتر پیگیری و جهت وصول مطالبات پیگیری گردد.

7-    به منظور خروج از مجرای اقتصادی فعلی مقرر شد کمیسیون مشترک با حضور 2نفر از نمایندگان شورای اسلامی شهر جهت وصول مطالبات در شهرداری تشکیل و بصورت مرتب هفته ای یکبار تشکیل جلسه نمایند.

8-    مقرر شد آرای صادره در کمیسیون ماده صد قانون شهرداریها که در سالهای قبل بخصوص سال 88 جهت تخلفات ساختمانی ادارات ،مدارس و بانکی و سایر موسسات دولتی صادر شده به ادارات مربوطه ابلاغ شود و پس از اعتراض از سوی ذینفعان در کمیسیون تجدید نظر ماده صد رسیدگی و قطعی گردد (حداکثر تا 10/11/94)

9-    در خصوص اداراتی که بدون مجوز احداث بنا نموده اند حداکثر تا 20بهمن ماه تشکیل پرونده شده و در کمیسیون ماده 100 بررسی گردد.

10-مقرر شد لیست کلیه آراء صادره از کمیسیون ماده صد که تا کنون وصول شده توسط مسئول درآمد و دبیر کمیسیون ماده صد ظرف مدت یک هفته به شورای شهر ارسال گردد.

11-با عنایت به مراجعات مکرر مردم جهت تعیین تکلیف پرونده های مطرح شده در کمیسیون ماده صد مقرر شد دبیر محترم کمیسیون پیگیری فوری جهت تشکیل منظم جلسات تجدید نظر و بدوی اقدام نماید.

12-مقرر گردید در خصوص پاساژ گل واحدهای تجاری که بصورت سرقفلی در سالهای گذشته به کسبه واگذار گردیده پیگیری لازم توسط شهرداری صورت پذیرد تا حتی المقدور با تامین قیمت کارشناسی ظرف مدت یک هفته نسبت به فروش آن واحدها اقدام گردد.

13-مقرر گردید زمین جنب (پشت) اداره راه و شهرسازی خ بهار از طریق ماده 147 شهرداری سند مربوطه اخذ گردد.

مقرر گردید شهرداری محترم با بانک ملت رایزنی جهت اخذ وام تا سقف 20میلیارد ریال و هزینه کرد آن در بخش عمرانی اقدام نماید.