ساعت:

3:18 ب.ظ

تاریخ:

28 تیر 1403

شهرداری شیروان

جلسه چهارصد و پنجاه و شش 05/02/95 شورای اسلامی شهر شیروان

جلسه چهارصد و پنجاه و شش 05/02/95 شورای اسلامی شهر شیروان با حضور اعضاء محترم رأس ساعت20 در مکان دفتر شورا با تلاوت کلام الله مجید شروع گردید و مصوبات ذیل اتخاذ گردید.

1-    عطف به درخواست شهروند ع.س مقرر گردید در صورت خرید نقدی نسبت به فروش ملک مذکور اقدام بلامانع می باشد.

2-    پیرو ارسال مبایع نامعه شماره 42562- 6/2/95   مربوط به ملک آقای س.خ و به علت ضرورت اجرای طرح مورد موافقت قرار گرفت و مقرر گردید کپی توافق نامه به فرمانداری ارسال گردد.

3-    عطف به درخواست شهروند و شادروان م.پ مقرر گردید الباقی مبلغ معادل دو میلیون و ششصد و پنجاه هزار ریال معادل دویست و شصت و پنج هزار تومان اخذ نگردد.

4-    مبایعه نامه شماره 42039-31/1/95شهرداری محترم و عطف به نامه شماره 42048-31/1/95 شهرداری مطرح و مقرر گردید توافق نامه و مبایع نامه اعمال گردد و مورد موافقت واقع گردید ضمناً کپی از توافق نامه به فرمانداری ارسال گردد.

5-    عطف به نامه شماره 28837-22/10/94 و توافق نامه 28828-22/10/94 توافق مذکور مورد موافقت واقع گردید .

6-    درخواست شهروند ز.م مطرح و به علت بضاعت مالی و اینکه سرپرست خانوار می باشند مقرر گردید با اعمال 40%تخفیف اعمال گردد.